Walne zebranie 12 czerwca 2014

Gdynia, dnia  14 maja 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 statutu Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Gdyni zwołuje zebranie sprawozdawcze na dzień 12 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 1700 w I terminie i o godz. 1715 w II terminie, które odbędzie się w Restauracji Hotelu Blick przy ul. Jana z Kolna 6 w Gdyni z następującym porządkiem obrad:

 1. Zagajenie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie Zarządu
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 10. Sprawy organizacyjne
 11. Zakończenie zebrania

Zebranie będzie połączone z uroczystą kolacją z okazji 25 lecia zebrania założycielskiego naszego Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 13 czerwca 1989 r. Bardzo prosimy o telefonicznie (58 620 89 53 oraz 605 658 600) lub listem piorytetowym potwierdzenie obecności lub niemożności uczestniczenia.

W celu punktualnego rozpoczęcia i sprawnego przeprowadzenia walnego zebrania uprzejmie prosimy o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich przynajmniej na tydzień przed zebraniem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336. W takim wypadku dowód wpłaty prosimy okazać przy wejściu. Wpłaty będą również przyjmowane na miejscu zebrania od godz. 1645. Jednocześnie informujemy, że udział w zebraniu jest możliwy po okazaniu legitymacji członkowskich. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o pilną informację.