Wątpliwości co do zasad wywozu śmieci

Sz.P.
M
ichał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Gdynia


Dotyczy: gospodarki odpadami stałymi.

W związku z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami stałymi po szeregu konsultacjach z właścicielami nieruchomości wynajmujących lokale na cele mieszkalne i użytkowego prosimy o dokonanie następujących korekt, bądź rozwianie powstałych wątpliwości.

Czytaj więcej: Wątpliwości co do zasad wywozu śmieci

Rząd nie wypłaca odszkodowań-pismo do Komitetu Ministrów

Gdynia, dnia 9 sierpnia 2012 r.

 

Komitet Ministrów
Rady Europy
Strasburg

 

Dotyczy: wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97

W związku z tezą nr 34 wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska (sygn. akt: 35014/97) oraz w związku z art. 46 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności informujemy, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął pozorne kroki w celu usunięcia naruszeń konwencji w powyższej sprawie.

Czytaj więcej: Rząd nie wypłaca odszkodowań-pismo do Komitetu Ministrów

Skarga na bezczynność MSZ wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ... po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości z siedzibą w Gdyni na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej:

1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania...

Czytaj cały wyrok

Pismo Ministra TBiGM w sprawie premii kompensacyjnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2012 roku, w sprawie udostępnienia informacji o premiach kompensacyjnych, uprzejmie przekazuję dane liczbowe, które zostały zebrane w poniższej tabeli.

Czytaj całe pismo

Skarga na bezczynność MSZ (5)

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych
Departament do Spraw Postępowań
przed Międzynarodowymi Organami
Ochrony Praw Człowieka
Warszawa

 

Dotyczy: DPOPC/44/3/2012/004842/

 

W związku z pismem Ministerstwa z dnia 11 stycznia 2012 r. (błędnie datowanym na 2011 r.) informujemy, że doręczono nam następujące pisma Przewodniczącego Departamentu Egzekucji Orzeczeń ETPCz:

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność MSZ (5)