Walne zebranie 22 października 2009

Gdynia, dnia  23 września 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 statutu Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Gdyni zwołuje zebranie sprawozdawcze na dzień 22 października 2009 r. (czwartek) o godz. 17:30 w I terminie i o godz. 18:00 w II terminie, które odbędzie się w Domu Rzemiosła w Gdyni przy ul. 10-go Lutego 33 I piętro z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

4. Sprawozdanie Zarządu

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

10. Informacja w sprawie odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w związku z planowaną nowelizacją ustawy

11. Sprawy organizacyjne

12. Zakończenie zebrania

Prosimy o liczny udział z uwagi na ważność poruszanych spraw dla naszego środowiska.

W celu punktualnego rozpoczęcia i sprawnego przeprowadzenia walnego zebrania uprzejmie prosimy o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich przynajmniej na tydzień przed zebraniem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336. W takim wypadku dowód wpłaty prosimy okazać przy wejściu. Wpłaty będą również przyjmowane na miejscu zebrania od godz. 17:00. Jednocześnie informujemy, że udział w zebraniu jest możliwy po okazaniu legitymacji członkowskich. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o pilną informację telefoniczną.

Załącznik:
- sprawozdanie zarządu.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś