Walne zebranie 5 czerwca 2012

Gdynia, dnia  10 maja 2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 statutu Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Gdyni zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 5 czerwca 2012 r. (wtorek-zmiana tradycyjnego dnia spotkań) o godz. 1700 w I terminie i o godz. 1715 w II terminie, które odbędzie się w Domu Rzemiosła w Gdyni przy ul. 10-go Lutego 33 I piętro z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Zarządu

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Wręczenie przewodniczącej Stowarzyszenia p. Helenie Perlickiej Złotego Krzyża Zasługi,

8. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

9. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

11. Wybory członków Zarządu

     a) Zgłoszenie kandydatów

     b) Prezentacja kandydatów w kolejności zgłoszeń

     c) Głosowanie

     d) Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

     a) Zgłoszenie kandydatów

     b) Prezentacja kandydatów w kolejności zgłoszeń

     c) Głosowanie

     d) Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

13. Uchwała w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia

14. Sprawy organizacyjne

15. Zakończenie zebrania

Prosimy o liczny udział z uwagi na ważność poruszanych spraw dla naszego środowiska.

W celu punktualnego rozpoczęcia i sprawnego przeprowadzenia walnego zebrania uprzejmie prosimy o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich przynajmniej na tydzień przed zebraniem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336. W takim wypadku dowód wpłaty prosimy okazać przy wejściu. Wpłaty będą również przyjmowane na miejscu zebrania od godz. 1630. Jednocześnie informujemy, że udział w zebraniu jest możliwy po okazaniu nowych legitymacji członkowskich. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o pilną informację.

Załącznik:
- sprawozdanie zarządu.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś