Walne zebranie 8 październik 2020

Gdynia, dnia 18 września 2020 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 16 ust. 1 statutu Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Gdyni zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 8 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1700 w I terminie i o godz. 1715 w II terminie, które odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Zarządu

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

10. Wybory członków Zarządu

     a) Zgłoszenie kandydatów

     b) Prezentacja kandydatów w kolejności zgłoszeń

     c) Głosowanie

     d) Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

     a) Zgłoszenie kandydatów

     b) Prezentacja kandydatów w kolejności zgłoszeń

     c) Głosowanie

     d) Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

12. Sprawy organizacyjne

13. Zakończenie zebrania

W celu punktualnego rozpoczęcia i sprawnego przeprowadzenia walnego zebrania uprzejmie prosimy o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich przynajmniej na tydzień przed zebraniem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336. W takim wypadku dowód wpłaty prosimy okazać przy wejściu. Wpłaty będą również przyjmowane na miejscu zebrania od godz. 1645. Jednocześnie informujemy, że udział w zebraniu jest możliwy po okazaniu legitymacji członkowskich. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o pilną informację.

W związku z profilaktyką antywirusową prosimy o posiadanie maseczki itp. celem zakrycia ust i nosa. Na miejscu zebrania będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.

Załącznik:
- sprawozdanie zarządu.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś