Statut OSWN

Załącznik do uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian Statutu OSWN

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości zwane w dalszej treści Statutu „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27 poz. 118 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz niniejszego Statutu.

 § 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdynia.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w następstwie wpisu do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez właściwy Sąd Rejestrowy.

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 § 3

Zadaniem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1) reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości wobec organów władzy i administracji rządowej, i samorządowej w sprawach związanych z reprywatyzacją, zarządzaniem i administracją nieruchomości;

2) dążenie do odzyskania przez właścicieli pełnego prawa dysponowania własnością;

3) popieranie dążeń byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości do uzyskania odpowiednich gruntów zamiennych względnie zapewnienia pierwszeństwa w nabyciu praw do gruntów położonych w pobliżu gruntów wywłaszczonych;

4) dążenie do doprowadzenia zasad gospodarki domami prywatnymi do pełnej opłacalności;

5) prowadzenie działań na rzecz przywrócenia prowadzenia ksiąg meldunkowych przez właścicieli domów;

6) współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz właścicieli nieruchomości;

7) wnioskowanie w zakresie tworzenia aktów prawnych dotyczących problematyki określonej w punktach 2-5.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez:

1) występowanie z wnioskami do odpowiednich jednostek w sprawach związanych z interesami właścicieli nieruchomości;

2) kształtowanie opinii społecznej w kierunku ochrony własności nieruchomości i słuszności wprowadzania zasad gospodarki rynkowej w mieszkalnictwie;

3) organizowanie spotkań, konferencji oraz doradztwo w sprawach związanych z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami;

4) utrzymywanie kontaktów i prowadzenie negocjacji z organizacjami lokatorów;

5) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach;

6) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej;

7) współdziałanie z organizacjami wspierającymi w swych programach własność prywatną i rozwój budownictwa mieszkaniowego.

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 5

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą lub administratorem nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zamieszkujący za granicą, posiadający nieruchomość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 6

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

1) osoba fizyczna, której zstępni, wstępni lub rodzeństwo są członkami zwykłymi Stowarzyszenia;

2) osoba prawna, która realizuje zadania o których mowa w § 3.

§ 7

1. Przyjęcie na członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w następstwie złożenia pisemnej deklaracji zainteresowanego wg wzoru określonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zmiana statusu z członka zwyczajnego na członka wspierającego lub z członka wspierającego na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu w następstwie złożenia pisemnej deklaracji zainteresowanego wg wzoru określonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Zmiana danych zawartych w deklaracji wywołuje skutek w sprawach członkowskich z chwilą doręczenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rozwiązania Stowarzyszenia;

2) wystąpienia ze Stowarzyszenia na swój pisemny wniosek;

3) rozwiązania stosunku członkostwa na zasadzie wzajemnego porozumienia między Zarządem i członkiem;

4) wykluczenia i wykreślenia przez Zarząd;

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

2. Członkostwo wspierające ustaje również na skutek śmierci członka zwyczajnego, o ile przynajmniej jeden z członków wspierających o których mowa w § 6 pkt 1 w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci członka zwyczajnego nie wystąpi o zmianę statusu z członka wspierającego na członka zwykłego.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający mają prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia;

2) zgłaszać wnioski, opinie itp. w przedmiocie działalności Stowarzyszenia;

3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

4) odwołania się do Walnego Zebrania od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia i innych, dotyczących praw członka w terminie 30-tu dni od daty doręczenia decyzji lub jej ogłoszenia w obecności członka.

3. Członkowie wspierający - osoby prawne - realizują prawa, o których mowa w ust. 2 poprzez czynności swych przedstawicieli statutowych lub innych osób posiadających odpowiednie pełnomocnictwo.

 § 10

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

1) wpłacać wpisowe i składki w ustalonych terminach i wysokości;

2) stosować się do postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania i Zarządu;

3) informować Zarząd Stowarzyszenia o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem pozostawienia korespondencji zwróconej z powodu niepodjęcia w terminie lub nieznanego adresata w aktach Stowarzyszenia ze skutkiem doręczenia.

§ 11

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po opłaceniu wpisowego w kwocie:

1) 70 zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających - osób fizycznych;

2) stanowiącej iloczyn kwoty 7 zł i liczby członków na dzień złożenia deklaracji przez członka wspierającego - stowarzyszenie;

3) 700 zł dla pozostałych członków.

2. Członkowie do dnia ustania członkostwa opłacają składki z góry w terminie do dnia 28 lutego za I półrocze oraz do dnia 31 sierpnia za II półrocze w wysokości:

1) członkowie zwyczajni posiadający budynek z lokalami użytkowymi - 70 zł półrocznie;

2) członkowie zwyczajni posiadający budynek bez lokali użytkowych - 40 zł półrocznie;

3) członkowie wspierający - stowarzyszenia w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty 12 zł i liczby członków członka wspierającego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok półrocznie;

4) członkowie wspierający - osoby fizyczne - 0 zł;

5) pozostali członkowie wspierający - 600 zł półrocznie;

skarbnikowi Stowarzyszenia lub na rachunek bankowy.

3. Wysokość składek i wpisowego może ulec waloryzacji jeden raz w roku wg wskaźnika inflacji GUS. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.

4. Zarząd może zwolnić w indywidualnych uzasadnionych przypadkach z obowiązku zapłacenia wpisowego lub składki albo obniżyć ich wysokość.

5. W razie zwłoki w terminowej zapłacie składek przekraczającej dwa kwartały i wyznaczeniu w pisemnym upomnieniu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę zaległych i bieżących składek wraz z uprzedzeniem o zamiarze pozbawienia członkostwa bez konieczności doręczenia członkowi dodatkowego oświadczenia woli, Zarząd może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa.

§ 12

Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:

1) działania na szkodę Stowarzyszenia;

2) naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

 

Rozdział III

Organy Stowarzyszenia

§ 13

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie

§ 14

Walne Zebranie:

1) jest najwyższym organem Stowarzyszenia;

2) tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 15

Walne Zebranie:

1) uchwala Statut i zmiany Statutu;

2) wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną;

3) uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia;

4) rozpatruje i ocenia wyniki działalności Stowarzyszenia;

5) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;

6) uchwala rozwiązanie Stowarzyszenia;

7) zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

8) udziela absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji tych organów.

§ 16

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej jeden raz w roku.

2. Na żądanie 20 % członków Zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie w terminie 30-tu dni od złożenia wniosku.

3. Zarząd zwołuje spotkania z członkami i sympatykami Stowarzyszenia co najmniej w terminach kwartalnych.

4. W przypadku, gdy liczba członków zarządu będzie niższa niż minimalna określona Statutem, Zarząd powoła uchwałą nowych członków zarządu w celu uzupełnienia składu Zarządu. 

§ 17

1. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania z wyprzedzeniem co najmniej 14-to dniowym.

2. O uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad członkowie muszą być powiadomieni najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 18

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. Uchwała o zmianach Statutu wymaga obecności co najmniej połowy członków i jest podejmowana bezwzględną większością głosów. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie z zaznaczeniem, że może ono powziąć ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zebranie może skreślić poszczególne punkty porządku obrad lub odroczyć je do następnego zebrania. Wymaga to uchwały Walnego Zebrania.

5. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki z aktualnym mandatem wręczanym wszystkim członkom przed Walnym Zebraniem, po stwierdzeniu nie zalegania z opłatą składek.

6. Na żądanie 1/3 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Przewodniczący Zebrania może zarządzić głosowanie tajne.

7. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i protokolant.

Zarząd 

§ 19

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia kierującym bezpośrednio jego działalnością i reprezentującym je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 5 do 8-u osób wybranych z grona członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z zastrzeżeniem § 16 ust. 4.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.

5. Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, do 2 zastępców, sekretarza i skarbnika.

 § 20

1. Do zakresu zadań Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych jego organów.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) zwoływanie Walnego Zebrania;

2) opracowywanie programów i planów działalności Stowarzyszenia;

3) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

4) współpraca z organami władzy i administracji oraz innymi stowarzyszeniami i jednostkami;

5) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu do/z innych organizacji;

6) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji;

7) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w drodze wykreślenia i wykluczenia;

8) przyjmowanie wpisowego i składek członkowskich - prowadzenie odpowiednich rejestrów w tym zakresie;

9) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Oświadczenia woli w zakresie działalności Stowarzyszenia (również w zakresie zobowiązań i praw majątkowych) składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący lub jego zastępca oraz członek zarządu.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od potrzeb, jednak co najmniej jeden raz w miesiącu oprócz przerwy urlopowej w lipcu i sierpniu.

2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5-ciu członków wybranych przez Walne zebranie spośród członków Stowarzyszenia.

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. W przypadku, gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej będzie niższa niż minimalna określona Statutem, Komisja Rewizyjna powoła uchwałą nowych członków Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola ksiąg, dokumentów, rachunków itp.;

2) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach wynikających z ustaleń kontrolnych;

3) sporządzanie corocznych sprawozdań i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu;

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5) ustalenie zasad zatrudniania członków zarządu i reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach zawieranych z członkami zarządu.

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komisji.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu - z głosem doradczym.

 

Rozdział IV

Oddziały Stowarzyszenia

§ 26

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne - oddziały.

§ 27

Oddział tworzy się na obszarze nie mniejszym niż gmina i nie większym niż województwo.

§ 28

Do trybu zwoływania i pracy organów oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz Stowarzyszenia z zachowaniem poniższych norm.

§ 29

Oddział tworzy i rozwiązuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia, określając teren działania, powołując pierwszy Zarząd Oddziału i określając termin pierwszej kadencji nie dłuższy niż 3 lata.

§ 30

Władzami oddziału są Walne Zebranie Członków Oddziału oraz Zarząd Oddziału.

§ 31

Walne Zebranie Członków Oddziału:

1) wybiera i odwołuje Zarząd Oddziału;

2) rozpatruje i ocenia wyniki działalności oddziału Stowarzyszenia;

3) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Oddziału;

4) udziela absolutorium członkom Zarządu Oddziału z upływem kadencji tych organów;

5) wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach o charakterze ponadlokalnym.

§ 32

1. Zarząd Oddziału składa się od 1 do 3 osób.

2. Przewodniczący zarządu może powołać skarbnika i sekretarza spośród członków zarządu. 

3. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.

§ 33

Członków Zarządu Oddziału wybiera walne zebranie członków oddziału.

§ 34

Do zadań Zarządu Oddziału należy w szczególności:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2) prowadzenie bieżącej działalności oddziału Stowarzyszenia;

3) współpraca z lokalnymi organami władzy i administracji oraz innymi stowarzyszeniami i jednostkami;

4) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji;

5) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mających istotne znaczenie dla członków oddziału;

6) wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenie o pozbawieniu członkostwa w drodze wykreślenia i wykluczenia;

7) przyjmowanie wpisowego i składek członkowskich - prowadzenie odpowiednich rejestrów w tym zakresie;

8) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności oddziału Stowarzyszenia.

§ 35

Nadzór nad działalnością Oddziału sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36

1.Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zawiesić w pełnieniu obowiązków członka Zarządu Oddziału w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub niniejszego statutu.

2.W przypadku, o którym mowa w ust.1 Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przed upływem kadencji Zarządu Oddziału zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału w celu dokonania wyboru władz oddziału.

 § 37

1.Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielić członkom Zarządu Oddziału pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w obrocie prawnym.

2.Zarząd Stowarzyszenia określa uchwałą zasady obiegu dokumentów i zasady gospodarki finansowej Oddziału.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 38

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na zasadzie samowystarczalności finansowej.

§ 39

Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

1) wpłat wpisowego;

2) składek członkowskich;

3) darowizn, dotacji, zapisów testamentowych;

4) działalności gospodarczej;

5) pożytków z majątku Stowarzyszenia.

§ 40

1. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję rachunkową i sporządza sprawozdania finansowe.

2. Stowarzyszenie składa wymagane rozliczenia i sprawozdania do Urzędu Skarbowego.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu lub 3/4 liczby członków w drodze uchwały Walnego Zebrania przy obecności minimum 1/2 liczby członków, podjętej bezwzględną większością głosów.

2. Czynności likwidacyjne wykonuje likwidator wybrany przez Walne Zebranie.

3. O przystąpieniu do likwidacji i wyznaczeniu likwidatora Zarząd zawiadamia Sąd Rejestrowy, który dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze Stowarzyszenia.

§ 42

Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

§ 43

Majątek Stowarzyszenia pozostający po pokryciu wierzytelności ulega przekazaniu na rzecz wskazanej przez Zarząd organizacji lub na cel charytatywny.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 44

Uchwały i informacje Stowarzyszenia podawane są do wiadomości członków w formie ustalonej przez Zarząd.

§ 45

Niniejszy jednolity tekst Statutu został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w dniu 5 czerwca 2012 r.

 

Przewodniczący zebrania

(-) 

Tomasz Urbaś