Deklaracje członkowskie

Deklaracja członkowska dla osób fizycznych: kliknij tutaj.

Zmiana charakteru członkostwa zwyczajne/wspierające: kliknij tutaj

Deklaracja członkowska dla osób prawych: kliknij tutaj.

Wypełnioną deklarację prosimy odesłać pocztą na adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
ul. Śląska 64/1
81-304 Gdynia

Ze Statutu OSWN:

§ 5

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą lub administratorem nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zamieszkujący za granicą, posiadający nieruchomość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

1) osoba fizyczna, której zstępni, wstępni lub rodzeństwo są członkami zwykłymi Stowarzyszenia;

2) osoba prawna, która realizuje zadania o których mowa w § 3.