Składki i wpisowe

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po opłaceniu wpisowego w kwocie:

1) 70 zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających - osób fizycznych;

2) stanowiącej iloczyn kwoty 7 zł i liczby członków na dzień złożenia deklaracji przez członka wspierającego - stowarzyszenie;

3) 700 zł dla pozostałych członków.

2. Członkowie do dnia ustania członkostwa opłacają składki z góry w terminie do dnia 28 lutego za I półrocze oraz do dnia 31 sierpnia za II półrocze w wysokości:

1) członkowie zwyczajni posiadający budynek z lokalami użytkowymi - 70 zł półrocznie;

2) członkowie zwyczajni posiadający budynek bez lokali użytkowych - 40 zł półrocznie;

3) członkowie wspierający - stowarzyszenia w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty 12 zł i liczby członków członka wspierającego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok półrocznie;

4) członkowie wspierający - osoby fizyczne - 0 zł;

 5) pozostali członkowie wspierający - 600 zł półrocznie;

skarbnikowi Stowarzyszenia lub na rachunek bankowy.

3. Wysokość składek i wpisowego może ulec waloryzacji jeden raz w roku wg wskaźnika inflacji GUS. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.

4. Zarząd może zwolnić w indywidualnych uzasadnionych przypadkach z obowiązku zapłacenia wpisowego lub składki albo obniżyć ich wysokość.

5. W razie zwłoki w terminowej zapłacie składek przekraczającej dwa kwartały i wyznaczeniu w pisemnym upomnieniu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę zaległych i bieżących składek wraz z uprzedzeniem o zamiarze pozbawienia członkostwa bez konieczności doręczenia członkowi dodatkowego oświadczenia woli, Zarząd może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa.

Podstawa: Statut OSWN, uchwała Zarządu OSWN.

Rachunek bankowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości:
PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336