Sprawozdanie Zarządu 2008/2009

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA OKRES OD DNIA 3 CZERWCA 2008 R. DO DNIA 22 WRZEŚNIA 2009 R.

Zarząd

Zarząd funkcjonował w 8 osobowym składzie wybranym w dniu 17 czerwca 2008 r.: przewodnicząca p. Helena Perlicka, zastępcy przewodniczącej p. Barbara Kroplewska oraz p. Tomasz Urbaś, sekretarz p. Anna Żmijewska, skarbnik p. Longina Wójcik oraz członkowie zarządu:, p. Danuta Machińska, p. Marietta Podchajska i p. Barbara Więcław.

Sprawy organizacyjne

W dniu 22 września 2009 r. Stowarzyszenie liczyło 192 członków.

Stowarzyszenie, jako organizacja ogólnopolska zrzesza właścicieli nieruchomości położonych w: Bydgoszczy, Chodzieży, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Kaliszu, Kartuzach, Kępnie, Kościerzynie, Krakowie, Lubieniu Kujawskim, Lublinie, Łodzi, Mławie, Pleszewie, Poznaniu, Pułtusku, Siemianowicach, Sieradzu, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu, Tczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Wejherowie, Wieleniu oraz w Wisełce.

Zarząd OSWN przekazuje członkom informacje o swoich pracach na cyklicznych spotkaniach. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 publicznych spotkań. W tym samym okresie Zarząd obradował 12 razy.

Finanse

Podstawowe dane finansowe kształtują się następująco:

Pozycja sprawozdania 2008 2009
Środki pieniężne (31.12)   24 168,26   26 936,33
Przychody 17 515,38 21 924,29
Koszty 11 735,81 19 531,82
Zysk/strata brutto 5 779,57 2 392,47

W 2008 r. Stowarzyszenie osiągnęło dochód w wysokości 2.392,47 zł brutto. Przychody zwiększyły się do kwoty 21.924,29 zł, co było efektem sprawnego monitorowania regularności opłacania składek członkowskich. Stało się to możliwe m.in. dzięki nakładom na unowocześnienie sprzętu komputerowego Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie bez problemów finansuje swoją bieżącą działalność, a zasoby środków pieniężnych przekroczyły 26.000 zł. Są one przechowywane m.in. na oprocentowanych lokatach bankowych.

Prace merytoryczne

Walka o prawa właścicieli nieruchomości w okresie objętym sprawozdaniem skupiła się na dwóch sprawach.

Zarząd monitoruje kwestię uzyskania przez właścicieli nieruchomości pełnego odszkodowania za szkody wyrządzone od 1994 r. bezprawiem czynszowym w związku z wygraną sprawą p. Marii Hutten-Czapskiej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Uznaliśmy, że kwota i warunki proponowane właścicielom przez Rząd Polski w formie premii kompensacyjnej są krzywdzące dla właścicieli. W tej sytuacji Stowarzyszenie naciska Rząd Polski oraz organy Unii Europejskiej w celu zwiększenia kwoty odszkodowań (obecnie ok. 300 zł/m2) do wysokości rzeczywistych szkód (ok. 1.200 zł/m2) oraz usunięcia restrykcyjnych barier prawnych w praktyce uniemożliwiających skorzystanie i z tak niskiej premii (np. warunek zaciągnięcia kredytu bankowego). Ponadto Zarząd otrzymuje informacje o postępach dochodzenia odszkodowań na drodze prawnej. Obecnie sprawa jest na etapie zawezwania Skarbu Państwa do próby ugodowej i to w formie zabezpieczającej interesy wszystkich poszkodowanych właścicieli nieruchomości. W rezultacie Rząd Polski ugiął się pod merytorycznym naciskiem właścicieli i proponuje likwidację zaciągania kredytu bankowego jako warunku uzyskania premii. Zarząd uznaje tę propozycję za idącą w dobrym kierunku, ale nie wystarczającą i nadal walczy o podwyższenie wysokości premii i uniezależnienie jej wypłaty od innych warunków np. w postaci wykonywania remontu.

Na skutek zgłaszanych przez Stowarzyszenie propozycji liberalizacji zasad wynajmowania lokali mieszkalnych Rząd zaproponował daleko idące zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów oraz innych ustaw. Rząd proponuje wprowadzić najem okazjonalny zapewniający większe bezpieczeństwo wynajmowania nieruchomości zwłaszcza zezwalając na eksmisję bez zapewniania pomieszczeń tymczasowych. Ponadto po wieloletnich monitach o urealnienie amortyzacji ustalanej metodą uproszczoną Rząd zamierza wprowadzić zasadę stałej waloryzacji wartości początkowej, co zmniejszy obciążenia podatkowe właścicieli nieruchomości. W tej sprawie Zarząd również zgłasza dalej idące propozycje idące w kierunku zdjęcia naduprawnienia wszystkich dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Gdynia, dnia 23 września 2009 r.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś