Sprawozdanie Zarządu 2009/2010

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA OKRES OD DNIA 23 WRZEŚNIA 2009 R. DO DNIA 12 MAJA 2010 R.

Zarząd

Zarząd funkcjonował w 8 osobowym składzie wybranym w dniu 17 czerwca 2008 r.: przewodnicząca p. Helena Perlicka, zastępcy przewodniczącej p. Barbara Kroplewska oraz p. Tomasz Urbaś, sekretarz p. Anna Żmijewska, skarbnik p. Longina Wójcik oraz członkowie zarządu:, p. Danuta Machińska, p. Marietta Podchajska i p. Barbara Więcław.

Sprawy organizacyjne

W dniu 12 maja 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 178 członków.

Stowarzyszenie, jako organizacja ogólnopolska zrzesza właścicieli nieruchomości położonych w: Bydgoszczy, Chodzieży, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Kaliszu, Kartuzach, Kępnie, Kościerzynie, Krakowie, Lubieniu Kujawskim, Lublinie, Łodzi, Mławie, Pleszewie, Poznaniu, Pułtusku, Siemianowicach, Sieradzu, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu, Tczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Wejherowie, Wieleniu oraz w Wisełce.

Zarząd OSWN przekazuje członkom informacje o swoich pracach na cyklicznych spotkaniach. W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 3 publiczne spotkania. W tym samym okresie Zarząd obradował 6 razy.

Finanse

Podstawowe dane finansowe kształtują się następująco:

Pozycja sprawozdania 2008 2009
Środki pieniężne (31.12)   26 936,33   34 256,17
Przychody 21 924,29 15 558,86
Koszty 19 531,82 8 594,95
Zysk/strata brutto 2 392,47 6 963,91

W 2009 r. Stowarzyszenie osiągnęło dochód w wysokości 6.963,91 zł brutto. Przychody zmniejszyły się do kwoty 15.558,86 zł, co było skutkiem ubywania członków w związku z rozwiązywaniem ich życiowych problemów prawnych z lokatorami kwaterunkowymi. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie bez problemów finansuje swoją bieżącą działalność, a zasoby środków pieniężnych przekroczyły 34.000 zł. Są one przechowywane m.in. na oprocentowanych lokatach bankowych.

Prace merytoryczne

W nieco ponad półrocznym okresie objętym sprawozdaniem przedmiotem szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia były sprawy najmu okazjonalnego oraz premii kompensacyjnej.

Po zaskakująco szybkim procesie legislacyjnym przepisy o najmie okazjonalnym weszły w życie w formie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Wynajmujący zyskali możliwość łatwiejszej eksmisji z lokali mieszkalnych. Wadą jest zbiurokratyzowanie najmu, zwłaszcza w kontekście konieczności posiadania notarialnego oświadczenia najemcy oraz rejestracji umów w urzędach skarbowych.

Równie szybko parlament uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, mocą której wprowadzono ułatwienia w wypłacie premii kompensacyjnej za szkody wyrządzone właścicielom z tytułu narzucania przez państwo nieekwiwalentnych czynszów najmu. Ustawodawca zrezygnował z warunku zaciągania kredytu bankowego. Pozostały obostrzenia polegające np. na konieczności finansowania z premii remontów lub modernizacji budynków. Ponadto nadal premia jest wielokrotnie niższa niż odszkodowanie ustalone w sprawie p. Marii Hutten-Czapskiej.

Niesatysfakcjonujące rozwiązania w zakresie premii kompensacyjnej kierują naszą uwagę na dochodzenie należnych roszczeń na drodze sądowej. W tym aspekcie w związku z podjętą próbą ugodową wobec Skarbu Państwa doszło do przerwania biegu przedawnienia. Ponadto oczekujemy na wejście w życie ustawy umożliwiającej dochodzenie roszczeń odszkodowawczy w sposób zbiorowy.

Gdynia, dnia 12 maja 2010 r.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś