Sprawozdanie Zarządu 2010/2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA OKRES OD DNIA 13 MAJA 2010 R. DO DNIA 8 MAJA 2011 R.

Zarząd

Zarząd funkcjonował w 8 osobowym składzie wybranym w dniu 17 czerwca 2008 r. i zmienionym w dniu 10 czerwca 2010 r.: przewodnicząca p. Helena Perlicka, zastępcy przewodniczącej p. Barbara Kroplewska oraz p. Tomasz Urbaś, sekretarz p. Anna Żmijewska-Małolepsza, skarbnik p. Ligia Schleifer-Wroczyńska oraz członkowie zarządu:, p. Danuta Machińska, p. Marietta Podchajska i p. Barbara Więcław.

Sprawy organizacyjne

W dniu 8 maja 2011 r. Stowarzyszenie liczyło 178 członków.

Stowarzyszenie, jako organizacja ogólnopolska zrzesza właścicieli nieruchomości położonych w: Bydgoszczy, Chodzieży, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Kaliszu, Kartuzach, Kępnie, Kościerzynie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mławie, Pleszewie, Poznaniu, Pułtusku, Siemianowicach, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu, Tczewie, Warszawie, Wejherowie oraz w Wisełce.

Zarząd OSWN przekazuje członkom informacje o swoich pracach na cyklicznych spotkaniach. W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 4 publiczne spotkania. W tym samym okresie Zarząd obradował 6 razy.

Finanse

Podstawowe dane finansowe kształtują się następująco:

Pozycja sprawozdania 2009 2010
Środki pieniężne (31.12)   33 756,17   35 297,94
Przychody 15 558,86 10 708,04
Koszty 8 594,95 9 343,65
Zysk/strata brutto 6 963,91 1 364,39

W 2010 r. Stowarzyszenie osiągnęło dochód w wysokości 1.364,39 zł brutto. Przychody zmniejszyły się do kwoty 10.708,04 zł, co było skutkiem ubywania członków w związku z rozwiązywaniem ich życiowych problemów prawnych z lokatorami kwaterunkowymi. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie bez problemów finansuje swoją bieżącą działalność, a zasoby środków pieniężnych przekroczyły 35.000 zł. Są one przechowywane m.in. na oprocentowanych lokatach bankowych.

Prace merytoryczne

W okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie podejmowało działania merytoryczne na szczeblu lokalnym oraz krajowym.

W związku z sygnałami o problemach w informowaniu właścicieli nieruchomości o osobach meldowanych przez władze miast Gdyni, wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta z pismem przypominającym o prawie właściciela do udziału w postępowaniu meldunkowym. Zasygnalizowaliśmy przy tym niedopuszczalność praktyki odmawiania przyjmowania przez komórki organizacyjne gminy oświadczeń woli właściciela.

Stowarzyszenie zaopiniowało dwa projekty zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Zgodziliśmy się z senacką propozycją konkretyzacji obowiązku gmin wskazywania pomieszczeń tymczasowych na zasadach analogicznych do lokali socjalnych. Inicjatywa senacka jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego utrzymującego obowiązki gmin w zakresie dostarczania pomieszczeń tymczasowych.

Z kolei do założeń rządowego projektu dużej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów wnieśliśmy uwagę, że propozycja likwidacji wstąpienia osób bliskich najemcy w stosunek najmu po zmarłym najemcy powinna obejmować również zasoby prywatne, a nie tylko publiczne jak przewidywały założenia.

Ponadto Stowarzyszenie kontynuuje nacisk na polskie władze w związku z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości na tle sprawy p. Marii Hutten-Czapskiej. Wykorzystujemy drogę dyplomatyczną przed Komitetem Ministrów Rady Europy. Jednocześnie żądaliśmy ujawnienia przez władze polskie zakresu realizacji przez nie pilotażowego wyroku w sprawie p. Marii Hutten-Czapskiej, aby wykorzystać te informacje dla przestawienia stanu faktycznego Komitetowi Ministrów.

Gdynia, dnia 8 maja 2011 r.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący
Tomasz Urbaś