Sprawozdanie Zarządu 2011/2012

Sprawozdanie Zarządu
za okres od dnia 9 maja 2011 r. do dnia 10 maja 2012 r.

Zarząd

Zarząd funkcjonował w 8 osobowym składzie wybranym w dniu 17 czerwca 2008 r. i zmienionym w dniu 10 czerwca 2010 r.: przewodnicząca p. Helena Perlicka, zastępcy przewodniczącej p. Barbara Kroplewska oraz p. Tomasz Urbaś, sekretarz p. Anna Żmijewska-Małolepsza, skarbnik p. Ligia Schleifer-Wroczyńska oraz członkowie zarządu:, p. Danuta Machińska, p. Marietta Podhajska i p. Barbara Więcław.

Sprawy organizacyjne

W dniu 10 maja 2012 r. Stowarzyszenie liczyło 176 członków.

Stowarzyszenie, jako organizacja ogólnopolska zrzesza właścicieli nieruchomości położonych w: Bydgoszczy, Chodzieży, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Grudziądzu,  Inowrocławiu, Kaliszu, Kartuzach, Kępnie, Kościerzynie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mławie, Pile, Poznaniu, Siemianowicach, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu, Tczewie, Warszawie, Wejherowie oraz w Wisełce.

Zarząd OSWN przekazuje członkom informacje o swoich pracach na cyklicznych spotkaniach. W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 4 publiczne spotkania. W tym samym okresie Zarząd obradował 6 razy.

Finanse

Podstawowe dane finansowe kształtują się następująco:

Pozycja sprawozdania 2010 2011
Środki pieniężne (31.12)  35 297,94  42 461,72
Przychody 10 708,04 15 053,49
Koszty 9 343,65 7 656,30
Zysk/strata brutto 1 364,39 7 397,19

W 2011 r. Stowarzyszenie osiągnęło dochód w wysokości 7.397,19 zł brutto. Przychody zwiększyły się do kwoty 15.053,49 zł, co było skutkiem lepszej ściągalności składek. Koszty udało się ograniczyć do kwoty 7.656,30 zł. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie bez problemów finansuje swoją bieżącą działalność, a zasoby środków pieniężnych przekroczyły 42.000 zł. Są one przechowywane m.in. na oprocentowanych lokatach bankowych.

Prace merytoryczne

Stowarzyszenie konsekwentnie prowadziło prace nad zwiększenie dostępności i wartości odszkodowań dla właścicieli nieruchomości z tytułu ograniczeń czynszowych (sprawa p. Marii Hutten-Czapskiej). Po sukcesie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych uzyskaliśmy szczegóły korespondencji prowadzonej pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a rządem polskim na tle wykonywania wyroku. Z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozyskaliśmy wiedzę o szczątkowym zakresie naprawiania wyrządzonych właścicielem szkód. Na podstawie tych materiałów przygotowujemy wystąpienie do Strasburga.

Przy okazji rządowych założeń nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wystąpiliśmy z postulatem zlikwidowania tzw. dziedziczenia najmu (wstąpienie w stosunek najmu osoby bliskiej po śmierci najemcy). Rząd zamierzał zlikwidować tę zasadę tylko w odniesieniu do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Wychodząc na wprost oczekiwań członków Stowarzyszenia, zarząd zadecydował o uruchomieniu profesjonalnej strony internetowej organizacji. Strona obejmująca:

  1. podstawowe informacje organizacyjne i członkowskie,
  2. wiadomości o bieżących działaniach Stowarzyszenia,
  3. porady dla właścicieli nieruchomości

jest obecnie w fazie testów.

Do dnia zebrania sprawozdawczo-wyborczego strona zostanie uruchomiona pod adresem www.oswn.pl W pierwszej fazie wszystkie informacje będą publicznie dostępne. Następnie dostępność części porad zostanie ograniczona tylko dla opłacających składki członków Stowarzyszenia.

Gdynia, dnia 10 maja 2012 r.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący 
Tomasz Urbaś