Sprawozdanie Zarządu 2019

Sprawozdanie Zarządu
za okres od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zarząd

Zarząd funkcjonował w 7 osobowym składzie wybranym w dniu 9 czerwca 2016 r.: przewodnicząca p. Helena Perlicka, zastępcy przewodniczącej p. Barbara Kroplewska oraz p. Tomasz Urbaś, sekretarz p. Anna Żmijewska-Małolepsza, skarbnik p. Ligia Schleifer-Wroczyńska oraz członkowie zarządu: p. Teresa Działek, i p. Barbara Więcław.

Sprawy organizacyjne

W dniu 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie liczyło 55 członków. Stowarzyszenie, jest organizacją ogólnopolską zrzeszających właścicieli nieruchomości położonych w całej Polsce.

Zarząd OSWN przekazuje członkom informacje o swoich pracach na cyklicznych spotkaniach. W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 3 publiczne spotkania. W tym samym okresie Zarząd obradował 5 razy.

Finanse

Podstawowe dane finansowe kształtują się następująco:

Pozycja sprawozdania 2018 2019
Środki pieniężne (31.12)  34 469,16 32 673,07
Przychody 6 700,00 4 760,00
Koszty 7 467,39 6 632,46
Zysk/strata brutto -767,39 -1 872,46

W 2019 r. Stowarzyszenie  poniosło niewielką stratę w wysokości 1.872,46 zł brutto. Przychody wyniosły 4.760,00 zł. Koszty spadły do kwoty 6.632,46 zł. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie bez problemów finansuje swoją bieżącą działalność, a zasoby środków pieniężnych przekraczają 32.000 zł.

Prace merytoryczne

W celu dostosowania okresu objętego sprawozdaniem zarządu do roku obrachunkowego niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od poprzedniego sprawozdania do końca 2019 r.

Biorąc pod rozwagę spowalnianie od 2018 r. koniunktury gospodarczej przedstawiliśmy właścicielom nieruchomości ocenę skutków spowolnienia i ewentualnego kryzysu gospodarczego na rynek najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Rekomendowaliśmy sposoby zarządzania nieruchomością stabilizujące przychody i ograniczające ryzyko wynajmowania. Nakreśliliśmy również strategiczne (długoterminowe) perspektywy wynajmu lokali. Pozwoliło to przygotować się na kryzys zainteresowanym właścicielom.

Stowarzyszenie nadal monitoruje prace nad lokalnymi przepisami dotyczącymi polityki reklamowej. Propozycje Miasta Gdyni wzbudzały liczne kontrowersje. Wśród nich nie zabrakło poglądu stowarzyszenia, wskazującego na nadmierną ingerencję w prawo własności oraz naruszanie praw nabytych. Przepisy te dotąd nie weszły w życie.

W 2019 r. Stowarzyszenie obchodziło 30 lecie pierwszego po zainicjowaniu transformacji ustrojowej spotkania gdyńskich właścicieli nieruchomości oraz 20 lecie przekształcenia stowarzyszenia w organizację ogólnopolską.

O bieżących pracach regularnie informowaliśmy właścicieli na publicznych spotkaniach, które były okazją do wyjaśniania szczegółowych problemów m.in. z zakresu zarządzania nieruchomościami. Informacje o pracy Stowarzyszenia są również publikowane na stronie internetowej www.oswn.pl do odwiedzania której zachęcamy.

Gdynia, dnia 18 września 2020 r.

Przewodnicząca
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący 
Tomasz Urbaś