Wątpliwości co do zasad wywozu śmieci

Sz.P.
M
ichał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Gdynia


Dotyczy: gospodarki odpadami stałymi.

W związku z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami stałymi po szeregu konsultacjach z właścicielami nieruchomości wynajmujących lokale na cele mieszkalne i użytkowego prosimy o dokonanie następujących korekt, bądź rozwianie powstałych wątpliwości.

 

Opłaty za wywóz nieczystości stałych powinny być naliczane od liczby osób, a nie od metrażu lokali. Celem uproszczenia systemu można rozważyć ustalenie odpłatności w klasach liczebności gospodarstw domowych np. 1-3, 4-6 i ponad 6 osób.

Opłata za wywóz śmieci powinna być stała niezależnie od ich segregacji. Natomiast użytkownicy nieruchomości powinni otrzymywać zapłatę za przekazanie odpadów posegregowanych (opłata za gromadzenie surowców wtórnych), co jest znacznie efektywniejszym system mobilizującym do segregowania śmieci.

Przedsiębiorstwo wywożące odpady winno mieć tak jak dotychczas obowiązek odebrania odpadów z miejsca ich przechowywania na nieruchomości określonego zgodnie z przepisami prawa budowlanego (np. pergola, utwardzony grunt). Od 1 lipca 2013 r. właściciele i zarządcy mieliby wystawiać pojemniki na drogę publiczną w przypadku braku bezpośredniego dojazdu. Ten dodatkowy obowiązek w istocie jeszcze bardziej podraża koszty wywozu śmieci poprzez zatrudnianie osoby do wynoszenia i wnoszenia pojemników. Ponadto pojemniki na drodze publicznej są narażone na kradzież.

Jako odpady podlegające usunięciu w ramach przedmiotowego systemu powinny być traktowane liście i ścięta trawa z nieruchomości i z przyległych do nich dróg publicznych oraz choinki i popiół z pieców grzewczych i kominków.

Czy wywóz papieru, tworzyw sztucznych i metali z nieruchomości zabudowanych budynkami do 4 lokali będzie odbywał się co 2 czy co 4 tygodnie?

Ponadto działając na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o przedstawienie prognozy przychodów i wydatków systemu wywozu nieczystości stałych w Gdyni z uwzględnieniem opłat mieszkańców oraz wynegocjowanych kosztów wywozu i utylizacji odpadów.

Jednocześnie zapraszamy Pana oraz przedstawiciela Straży Miejskiej i przedsiębiorstwa, które będzie wywoziło odpady w Gdyni na spotkanie z właścicielami nieruchomości, które odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni, a którego przedmiotem będą zmiany w zasadach wywozu śmieci.