Rząd nie wypłaca odszkodowań-pismo do Komitetu Ministrów

Gdynia, dnia 9 sierpnia 2012 r.

 

Komitet Ministrów
Rady Europy
Strasburg

 

Dotyczy: wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97

W związku z tezą nr 34 wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska (sygn. akt: 35014/97) oraz w związku z art. 46 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności informujemy, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął pozorne kroki w celu usunięcia naruszeń konwencji w powyższej sprawie.

W naszym piśmie do Komitetu Ministrów z dnia 22 października 2010 r. sygnalizowaliśmy obawę, że wprowadzone w Polsce rozwiązania legislacyjne w postaci premii kompensacyjnej przyznawanej mocą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów drastycznie ograniczają faktyczną możliwość uzyskania premii. Nasze zaniepokojenie budziło:

  1. ustalenie wysokości premii zaledwie na poziomie ok. 20 % faktycznie wyrządzonych szkód,
  2. uwarunkowanie wypłaty premii dopiero po uprzednim wykonaniu remontu budynku przez właściciela,
  3. uniemożliwienie swobodnego wykorzystania premii przez właściciela nieruchomości,
  4. pozbawienie prawa do premii właścicieli, którzy zbyli budynek przed 2005 r.,
  5. pozbawienie prawa do premii właścicieli, którzy wykonali remonty przed wprowadzeniem premii kompensacyjnej.

Pismem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr BS-2b-0752-4/12/837 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zostaliśmy poinformowani o klęsce programu premii kompensacyjnych. Na około sto tysięcy poszkodowanych właścicieli nieruchomości, którym wyrządzono szkody o wartości ponad 10 mld zł Rząd zadośćuczynił w ciągu trzech lat do końca 2011 r.:

40 poszkodowanym (ok. 0,04 % poszkodowanych),

wypłacając premie kompensacyjne w wysokości 4,14 mln zł (nie więcej niż ok. 0,04 % wartości szkód).

Podkreślamy, że wyrok w sprawie p. Marii Hutten-Czapskiej ca Polska (sygn. akt: 35014/97) miał charakter pilotażowy. Po czterech latach od zakończenia sprawy i trzech latach obowiązywania premii kompensacyjnej Rząd Polski zadośćuczynił tylko w drobnej części 0,04 % przypadków naruszenia Konwencji.

Podnosimy, że stan ten jest wynikiem systemowego ograniczenia przez Polskę zakresu naprawienia szkód tak co do wartości (ok. 20 % rzeczywistych szkód), jak ilości (głównie w formie uzależnienia wypłaty zadośćuczynienia od wykonania remontu domu).

Poszkodowani właściciele nieruchomości w Polsce nie mają faktycznych możliwości uzyskania zadośćuczynienia w formie dopuszczonej przez Rząd. W wyniku drenażu ich majątku na skutek utrzymywania przez państwo niskich czynszów nie zgromadzili oszczędności pozwalających na sfinansowanie remontów z własnych środków. Jednocześnie adresowana do nich oferta kredytów remontowych na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów również pozostaje na papierze. Nasze Stowarzyszenia uzyskało potwierdzenie, że praktycznie wszystkie banki oficjalnie włączone do programu tych kredytów zaprzestały ich udzielania. Jest to efekt kryzysu gospodarczego oraz coraz trudniejszej sytuacji banków w Polsce po pęknięciu spekulacyjnej bańki kredytów mieszkaniowych, która narastała w latach 2006-2007.

Zważywszy na powyższe prosimy o zażądanie od Rządu Polskiego szczegółowych wyjaśnień w kwestii wykonywania wyroku w sprawie p. Marii Hutten-Czapskiej, zwłaszcza w wyżej sygnalizowanym zakresie.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie nas o krokach podejmowanych w niniejszej sprawie przez Komitet Ministrów oraz o ewentualnym stanowisku Rządu Polskiego.

Załączniki:

  1. pismo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr BS-2b-0752-4/12/837 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
  2. broszura informacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego z listą banków współpracujących w programie kredytów remontowych,
  3. pisma z banków komercyjnych w sprawie ich rzeczywistej oferty kredytowej.