Pismo w sprawie amortyzacji

Gdynia, dnia 3 grudnia 2013 r.

 

Minister Finansów
Warszawa

 

Dotyczy: wartości początkowej wynajmowanych budynków mieszkalnych

Działając na rzecz naszych członków - właścicieli nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkalne - prosimy o pilną waloryzację stawki za 1 m2 powierzchni lokalu stanowiącej podstawę ustalania wartości początkowej do celów amortyzacji podatkowej (metoda uproszczona).

Zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stawka wynosi 988 zł/m2. Stawka nie była zmieniana od 1995 r. tj. od blisko 20 lat. Wzrost cen, w tym cen nieruchomości spowodował, że stawka ta jest obecnie średnio w Polsce ok. 5 razy niższa niż bieżąca rynkowa wartość 1 m2 nieruchomości.

W konsekwencji środki akumulowane przez właścicieli nieruchomości na odtworzenie budynków aż w ok. 4/5 są opodatkowane podatkiem dochodowym. W efekcie pozycja konkurencyjna właścicieli starszych budynków jest znacząco osłabiona w stosunku do nowych inwestorów. Ma to cechy dyskryminacji ze względu na posiadany majątek zakazanej normami Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych, którymi stroną jest Polska.

Proponujemy, aby przedmiotowa stawka była automatycznie waloryzowana do aktualnej urzędowej wartości otworzeniowej budynku. Podkreślamy, że organy państwa mają precyzyjne dane o wartościach odtworzeniowych nieruchomości. Dane te mają charakter publiczny i normatywny, albowiem są ustalane dla potrzeb czynszowych na mocy art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.