Pismo w sprawie obowiązków porządkowych

Gdynia, dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Warszawa

 

Dotyczy: druk sejmowy nr 1758

 

Działając na rzecz naszych członków –  właścicieli nieruchomości – prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – druk nr 1758.

Przedmiotem projektu jest przekazanie gminom kompetencji do nałożenia na właścicieli nowych obowiązków porządkowych dotyczących estetyki obiektów budowlanych i utrzymania roślinności na terenie nieruchomości.

Podnosimy, że propozycja narusza konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności. Uważamy, że granicą wpływu władzy publicznej na sposób wykonywania prawa własności stanowią przepisy o planowaniu przestrzennym, prawo budowlane oraz dotychczasowe przepisy porządkowe. 

Projekt narusza również poczucie sprawiedliwości, gdyż nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek usuwania zabrudzeń elewacji dokonanych przez osoby trzecie, a nie na sprawców. Stanowi to zachętę do intensyfikacji niszczenia mienia, tak prywatnego, jak komunalnego i państwowego.

Wśród obowiązków nakładanych na właścicieli ma pojawić się usuwanie plakatów. Tymczasem w praktyce najczęściej borykamy się z plakatami naklejanymi podczas kampanii wyborczych. Uważamy za niedopuszczalne, aby kosztem właścicieli nieruchomości politycy zapewniali sobie sprzątanie po plakatach wylepianych na ich rzecz.

Zważywszy na powyższe proponujemy, aby w celu wzmożenia dyscypliny nienaruszania prawa własności (nie naklejanie plakatów, nie malowania grafiti itp.) w przepisach karnych wprowadzić zasadę, że sprawca zabrudzenia lub uszkodzenia elewacji ma obowiązek usunięcia szkody poprzez pokrycie kosztu odnowienia (oczyszczenie, pomalowanie) całej elewacji. Podkreślamy, że miejscowe oczyszczenie elewacji prowadzi do dysonansu estetycznego poprzez pozostawienie widocznego śladu po zabrudzeniu (inna jasność, odcień). Tylko odnowienie całej elewacji prowadzi do przywrócenia jednolitego wrażenia estetycznego.

Natomiast w przypadku nie wykrycia sprawcy wykroczenia/przestępstwa, szkodzie na zasadzie pomocniczości powinna zadośćuczynić gmina poprzez pokrycie kosztu powyższych prac. Rozwiązanie takie będzie motywowało organy porządkowe, w tym budzącą wiele kontrowersji straż miejską, do skutecznego dbania o zachowanie porządku w gminie.