W Sejmie o świadectwach energetycznych

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 2444

W związku z konsultacjami rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków podnosimy, że generalną zasadą prawotwórczą winno być nakładanie nowych obowiązków i sankcji nie wykraczających poza implementowaną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Podkreślamy, że wbrew uzasadnieniu projektowanej ustawy ma ona dotkliwe skutki dla rynku pracy. Projektodawca epatując Parlament liczbę miejsc pracy dla ekspertów i urzędników wdrażających ustawę nie wspomniał o jej wpływie na miejsca pracy w przemyśle wydobywczym (górnictwo) i energetyce. Nie skrywanym celem ustawy jest zmniejszenie zużycia energii, co oznacza mniejszy popyt na surowce energetyczne i wytworzoną z nich energię. Skutkiem będzie spadek miejsc pracy indukujący bezrobocie strukturalne.

Zważywszy na powyższe prosimy o uwzględnienie następujących propozycji:

  1. w art. 3 ust. 1 pkt 3 doprecyzować że obowiązkiem objęte są budynki wynajmowane nowemu najemcy,
  2. w art. 3 ust. 5 pkt 1 dodatkowo uwzględnić wyłączenie dla budynków mających szczególne wartości architektoniczne lub historyczne chronione przepisami planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. w art. 12 ust. 1 uściślić, że obowiązek przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku dotyczy nowego najemcy,
  4. w art. 12 ust. 2-4 zrezygnować z sankcji zastępczego wykonania świadectwa na koszt wynajmującego,

albo sprecyzować, że dotyczy ona przypadku gdy nie wydano świadectwa (kopii świadectwa) sporządzonego do dnia sprzedaży lub wynajęcia,

albo ustalić, że koszt sporządzenie świadectwa ponosi najemca jako świadczenia niezależnego od właściciela.

Łączymy wyrazy poważania,