Nie dla ścigania właścicieli przez prokuraturę

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 1959

Prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (druk nr 1959).

Projektowana ustawa dotyczy incydentalnych zdarzeń w trakcie eskalacji konfliktu pomiędzy właścicielem lokalu mieszkalnego, a lokatorem. Źródłem tych konfliktów jest przyznanie lokatorom nadmiernych praw, które uniemożliwiają dysponowanie lokalem przez właściciela. Uważamy, że przeciwdziałanie eskalacji konfliktu powinno polegać na likwidacji przyczyn konfliktu, a nie na kazuistycznym ściganiu jego skutków.

Będący podstawą konstrukcji proponowanych norm stan zagrożenia zdrowia lub życia w rzeczywistości nie występuje. Nawet drastyczne odcięcie dostaw wody nie pozbawia lokatorów dostępu do wody. Podkreślamy, że każdy dostawca wody jest zobowiązany posiadać zastępcze źródło poboru wody. Ponadto woda jest do nabycia praktycznie w każdym sklepie spożywczym.

Projektowana ustawa wprowadza obowiązek zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez organy administracji w sytuacji określonej w art. 66 Prawa budowlanego. Duplikuje to obowiązek wynikający z kodeksowych norm prawa karnego. Stanowi to naruszenie zasad prawidłowej legislacji.

Ponadto jesteśmy przeciwni zobowiązywaniu prokuratury do wytaczania właścicielowi powództwa cywilnego w przypadku każdego konfliktu o dostawy wody. Z istoty stosunku najmu wynika, że podstawowymi podmiotami z legitymacją procesową czynną są jego strony, w tym lokatorzy. Zgodnie z już obowiązującym art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego prokurator ma prawo wystąpić z powództwem w sytuacjach ekstremalnych.