Rząd nie płaci właścicielom odszkodowań

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015  r.

 

Komitet Ministrów 
Rady Europy
Strasburg

 

Dotyczy: wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97

 

Rząd Polski nie wykonuje obowiązku naprawy szkód prywatnym właścicielom nieruchomości wyrządzonych bezprawnym zaniżaniem wysokości czynszów w lokalach mieszkalnych (sprawa p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97). Wnosimy o egzekucję orzeczenia poprzez doprowadzenia do implementacji w polskim prawie przepisów umożliwiających pełne zadośćuczynienie dla prywatnych właścicieli.

W latach 2009-2014 (po wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r.) wypłacono zadośćuczynienie (premię kompensacyjną) jedynie w 393 przypadkach na ok. 100.000 poszkodowanych. Wartość zadośćuczynienia wyniosła zaledwie 50 mln zł na ok. 10 mld zł rzeczywistych szkód.

Dowód: pismo Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 24 marca 2015 r. nr DUA-DP.5723.064.126.2015.TM.

Przeciętna premia kompensacyjna na 1 m2 wynajmowanego lokalu wyniosła 325 zł, gdy tymczasem przyznane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka p. Marii Hutten-Czapskiej odszkodowanie za szkody majątkowe sięgnęło ok. 1.200 zł/m2. Podkreślamy, że sytuacja prawna i faktyczna p. Marii Hutten-Czapskiej oraz pozostałych właścicieli nieruchomości jest identyczna (pilotażowy charakter sprawy).

Wartość szkód wyrządzonych prywatnym właścicielom stanowi ok. 0,6 % PKB. Sytuacja budżetowa rządu polskiego na tle innych państw Unii Europejskiej jest znakomita. W szczególności poziom długu publicznego jest istotnie niższy niż 60 % PKB, a deficyt budżetowy nieznacznie przekracza 3 % PKB. Jednocześnie władze Unii podejmują odważne kroki antykryzysowe (np. luzowanie ilościowe przez Europejski Bank Centralny).

Wypłata właścicielom nieruchomości w Polsce pełnych odszkodowań wpisuje się w politykę Unii Europejskiej tak ze stanowiska prawnego (ochrona praw człowieka) jak i polityki makroekonomicznej (działania antydeflacyjne).

Zważywszy na powyższe wnosimy o nakazanie polskiemu rządowi wdrożenia przepisów umożliwiających:

1) pełną, a nie jak obecnie w ok. 30 % naprawę wyrządzonych szkód w każdym indywidualnym przypadku,

2) likwidację barier w praktyce uniemożliwiających dostęp poszkodowanych właścicieli do premii kompensacyjnych poprzez wprowadzenie:

a) wypłaty premii bez obowiązku przedstawiania faktur za roboty remontowe,

b) wypłaty premii na wszystkie lokale, które do 2005 r. na podstawie ewidencji ludności (meldunek) były zasiedlone w budynkach prywatnych przez lokatorów którzy wprowadzili się do 1994 r. (zniesienie w Polsce publicznej gospodarki lokalami/szczególnego trybu najmu),

c) wypłaty premii również dla byłych właścicieli (którzy np. sprzedali nieruchomość) za okres własności budynku w latach 1994-2005.

Podkreślamy, że rząd Polski wprowadził restrykcyjne bariery w wypłacie premii kompensacyjnych celowo, aby w istocie nic nie wypłacić. Działa z premedytacją ze świadomością, że właścicieli nie stać na wyłożenie środków na roboty remontowe, dopiero po których przeprowadzeniu miano wypłacać premie. Premedytacja polega również na świadomym (przepisy o archiwizacji w urzędach samorządowych) zniszczeniu dokumentacji o lokatorach kwaterunkowych, co w wielu przypadkach uniemożliwia załączenie do wniosku o wypłatę premii decyzji administracyjnej o zakwaterowaniu lokatora w budynku prywatnym.

W tym stanie faktycznym i prawnym wnosimy o podjęcie egzekucji orzeczenia.

Załącznik: pismo Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 24 marca 2015 r. nr DUA-DP.5723.064.126.2015.TM.