Podwyżki czynszów w prywatnych lokalach mieszkalnych

Podwyżki czynszu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności[1]. Dla celów dowodowych (fakt doręczenia) należy je wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru[2]. W takim wypadku, jeżeli lokator nie odbierze pisma, traktuje się je za doręczone.

O ile umowa nie przewiduje terminu dłuższego wypowiedzenie czynszu następuje na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego[3]. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia. Dla przykładu: gdy zostanie doręczone pod koniec marca, podwyżka wejdzie w życie z początkiem lipca, ale gdy do doręczenia dojdzie na początku kwietnia, to podwyżka nastąpi z początkiem sierpnia.

Podwyżki nie mogą następować częściej, niż co 6 miesięcy licząc od chwili, gdy podwyżka zaczęła obowiązywać[4].

Podwyżki należy dokonywać wobec wszystkich najemców lokalu. Dla przykładu: jeżeli na przydziale figuruje jeden ze współmałżonków, ale mieszkają oni razem, to wypowiedzenie należy adresować do obu małżonków, gdyż ten drugi jest najemcą z mocy prawa. Podobnie podwyżki należy dokonywać wobec wszystkich osób, które wstąpiły w stosunek najmu po śmierci poprzedniego najemcy (oczywiście wraz z zamieszkującymi z nimi wspólnie małżonkami).

Pobierz projekt wypowiedzenia czynszu


[1] Art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
[2] Art. 6g. 
[3] Art. 8a ust. 1 i 2.
[4] Art. 9 ust. 1 i 1b.