Ryczałt, a media

Wynajmujący mogą opodatkować swoje dochody nie tylko na zasadach ogólnych, ale również podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie problemy przysparza ocena, czy w skład opodatkowanych przychodów z najmu wchodzą przychody z opłat za media.

Czytaj więcej: Ryczałt, a media

Wypowiedzenie trzyletnie

Przesłanki

W dniu 10 lipca 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa jest bardzo restrykcyjna dla właścicieli nieruchomości. Utrzymywała nieopłacalność najmu w przypadku najmu nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnych o przydziałach. Zwiększa ryzyko najmu w przypadku wynajmowania lokali na podstawie umowy najmu.

Ustawodawca prawdopodobnie zdając sobie sprawę ze skutków ustawy umożliwił właścicielom zakończenie stosunku najmu z lokatorem w przypadku chęci zamieszkania w lokalu poprzez wypowiedzenie i to bez dostarczania lokalu zamiennego. Obecnie jest to jedyny i ostateczny środek prowadzący do zakończenia dyskryminacji właścicieli lokali i uprzywilejowywania lokatorów.

Czytaj więcej: Wypowiedzenie trzyletnie

Przyczyna i kalkulacja podwyżki czynszu

Uzasadniona podwyżka czynszu do ponad 3 % wartości odtworzeniowej jest możliwa wówczas, gdy właściciel musi zgromadzić środki na:

  1. obciążające właściciela wydatki związane z utrzymaniem lokalu,
  2. zwrot kapitału,
  3. godziwy zysk.

    Czytaj więcej: Przyczyna i kalkulacja podwyżki czynszu

Zaskarżalność do sądu podwyżek czynszów

Biorąc pod uwagę prawa lokatorów do kwestionowania wysokości podwyżki czynszów należy wyróżnić trzy sytuacje:

  1. podwyżka w wyniku której czynsz nie przekroczy 3 % wartości odtworzeniowej w skali roku,
  2. podwyżka w wyniku której czynsz wyniesie ponad 3 % wartości odtworzeniowej w skali roku i jednocześnie nieprzekraczająca w skali roku wskaźnika inflacji za rok poprzedni,
  3. podwyżka w wyniku której czynsz wyniesie ponad 3 % wartości odtworzeniowej w skali roku i jednocześnie większa niż o wskaźnik inflacji za roku poprzedni.

    Czytaj więcej: Zaskarżalność do sądu podwyżek czynszów

Podwyżki czynszów w prywatnych lokalach mieszkalnych

Podwyżki czynszu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności[1]. Dla celów dowodowych (fakt doręczenia) należy je wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru[2]. W takim wypadku, jeżeli lokator nie odbierze pisma, traktuje się je za doręczone.

O ile umowa nie przewiduje terminu dłuższego wypowiedzenie czynszu następuje na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego[3]. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia. Dla przykładu: gdy zostanie doręczone pod koniec marca, podwyżka wejdzie w życie z początkiem lipca, ale gdy do doręczenia dojdzie na początku kwietnia, to podwyżka nastąpi z początkiem sierpnia.

Czytaj więcej: Podwyżki czynszów w prywatnych lokalach mieszkalnych