Zgłoszenie robót remontowych

Przystąpienie do wykonywania remontu wymaga dopełnienia formalności przewidzianych w Prawie budowlanym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1  ustawy Prawo budowlane remont budynku nie wpisanego do rejestru zabytków wykonuje się po zgłoszeniu prac do powiatowego organu architektoniczno-budowlanego (urząd miasta w miastach na prawach powiatu lub starostwo).

Zgłoszenie winno nastąpić co najmniej na 30 dni prze terminem wykonania zamierzonych prac. W tym terminie organ może zgłosić sprzeciw. Nie wniesienia sprzeciwu umożliwia rozpoczęcie prac. Prace powinny być rozpoczęte nie później niż dwa lata po upływie terminu określonego w zgłoszeniu.

W przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków przeprowadzenie remontu może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wykonanie remontu z naruszeniem powyższych zasad stanowi samowolę budowlaną.

Pobierz projekt zgłoszenia remontowego