Żądanie udostępnienia informacji w sprawie odszkodowań

Gdynia, dnia 7 marca 2011 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie:

1. kopii dokumentów dotyczących wykonywania wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt 35014/97 w zakresie rozwiązań generalnych związanych z pilotażowym charakterem sprawy, obejmujących w szczególności korespondencję pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Egzekucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetem Ministrów przy Radzie Europy,

2. informacji o ilości i wartości premii kompensacyjnych przyznanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wraz z określeniem powierzchni lokali stanowiącej podstawę przyznania premii właścicielom.