Skarga na bezczynność MSZ (1)

Gdynia, dnia 16 czerwca 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

za pośrednictwem:

Ministra Spraw Zagranicznych
w Warszawie

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, ul. Śląska 64/1, 81-304 Gdynia, reprezentowane przez przewodniczącą Helenę Perlicką oraz wiceprzewodniczącego Tomasza Urbasia.

Skarga na bezczynność organu

Składamy skargę na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych dotyczącą załatwienia w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej sprawy udostępnienie kopii dokumentów dotyczących wykonywania wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt 35014/97 w zakresie rozwiązań generalnych związanych z pilotażowym charakterem sprawy, obejmujących w szczególności korespondencję pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Egzekucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetem Ministrów przy Radzie Europy.

Wnosimy o:

1. zobowiązanie organu do udostępnienia kopii żądanych dokumentów w terminie 14-u dni od dnia ogłoszenia wyroku.

2. zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa została wszczęta wnioskiem Stowarzyszenia z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

Dowód: wniosek z dnia 5 kwietnia 2011 r. w kserokopii.

Do dnia dzisiejszego nie została załatwiona w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ administracji nie tylko nie dochował terminów w niej określonych, ale również nie poinformował o powodach opóźnienia i nowym terminie udostępnienia informacji.

Do dnia złożenia skargi sprawa nie została załatwiona.

W tym stanie faktycznym i prawnym złożenie skargi stało się konieczne.

Załączniki:
1. wniosek z dnia 5 kwietnia 2011 r. w kserokopii,
2. odpis skargi.