Skarga na bezczynność MSZ (3)

Gdynia, dnia 3 listopada 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11
Termin posiedzenia: 03.11.2011, g. 11.10, sala H

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości,

Strona przeciwna: Skarb Państwa, Minister Spraw Zagranicznych.

Pismo strony skarżącej

W związku z zakłóceniami lotów w polskiej przestrzeni powietrznej po awaryjnym lądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie przedstawiciele skarżącego przepraszają, że nie są w stanie dotrzeć na wyznaczony przez Wysoko Sąd termin rozprawy.

Wnosimy o procedowanie bez naszych przedstawicieli, podtrzymując dotychczasowe stanowisko. Podkreślamy, że w piśmie procesowym z dnia 20 września 2011 r. Skarb Państwa przyznał, że publicznie dostępne są wyłącznie omówienia kroków podejmowanych przez Skarb Państwa w sprawie egzekucji wyroku M. Hutten-Czapska przeciwko Polsce: cyt „przedstawiona informacja ma charakter zbiorczy, stanowiący opracowanie dotyczące wszelkich podjętych kroków”. Skarżący podkreśla, że wnioskuje o dokumenty źródłowe, a nie ich omówienie.

Prawo do zapoznania się z nimi wynika wprost z ustawy, ale również z interesu publicznego. Skarżący ma uzasadnione podstawy do wysunięcia hipotezy, że Skarb Państwa albo zataił przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka niewygodne dla siebie okoliczności faktycznego w zakresie wykonywania wyroku, albo wręcz wprowadził Trybunał w błąd. Weryfikacja tej hipotezy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu dostępu do nieprzetworzonych dokumentów.

W tym stanie faktycznym i prawnym podtrzymujemy skargę.