Pismo w sprawie regulacji najmu

Gdynia dnia 15 lipca 2009 r.

 

Ministerstwo Gospodarki
Sekretarz Stanu
Adam Szejnfeld
Warszawa

 

Dotyczy: DRE-II-0201-1-KK-09

 

W związku z Państwa pismem z dnia 26 marca 2009 r. uważamy, że zmiany ożywiające rynek najmu lokali mieszkalnych oraz budowę mieszkań na cele najmu powinny dotyczyć:

1. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1) wykreślenie przepisów o podstawach wypowiedzenia najmu (pozostają regulacje Kodeksu cywilnego),

2) zmniejszenie terminu zaległości czynszowej uprawniającej do wypowiedzenia najmu z obecnych 3 m-cy (lokale mieszkalne) i 2 miesięcy (lokale użytkowe) do 1 miesiąca,

3) wykreślenie przepisów o prawie lokatorów do lokali socjalnych,

4) w przypadkach już ustalonych praw do lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wprowadzenie kary ustawowej od gminy niewskazującej lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w wysokości 10 % wartości odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym.

2. ustawa Kodeks postępowania cywilnego

1) wykreślenie przepisów o obowiązku wskazania eksmitantowi pomieszczenia tymczasowego,

2) uznanie za tytuł wykonawczy w zakresie obowiązku opuszczenia lokalu pisemnej umowy określającej termin zakończenia najmu,

3) uznanie za tytuł wykonawczy w zakresie obowiązku opuszczenia lokalu wypowiedzenia stosunku najmu stwierdzonego pisemną umową,

4) uznanie za tytuł wykonawczy w zakresie obowiązku zapłaty czynszu pisemnego upomnienia o zaległości czynszowej,

5) umocowanie wierzycieli do wykonania tytułu egzekucyjnego o opróżnieniu lokalu w przypadku niezakończenia egzekucji przez komornika sądowego w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego pod warunkiem powiadomienia przez wierzyciela komornika o planowanym terminie przeprowadzenia egzekucji i wezwania Policji do udzielenia asysty,

6) umożliwienie powodowi wyboru trybu dochodzenia zaległości czynszowej oraz z tytułu mediów (w trybie zwykłym lub uproszczonym), aby wyeliminować komplikujące i wydłużające postępowanie rozdzielanie roszczenia w przypadku gdy od byłego lokatora dochodzi się odszkodowania za zajmowania lokalu bez tytułu prawnego (tryb zwykły) oraz opłaty za media (tryb uprosczony),

3. ustawa Prawo budowlane:

1) zniesienie obowiązku zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót remontowych,

2) zniesienie obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków mieszkalnych o liczbie kondygnacji naziemnych nie większej niż siedem,

3) zniesienie obowiązku wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych o liczbie kondygnacji naziemnych nie większej niż siedem,

4. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1) zwolnienie od podatku przychodów z tytułu odszkodowań za używanie lokalu bez tytułu prawnego,

2) wprowadzenie mechanizmu okresowej waloryzacji wartości początkowej budynku mieszkalnego ustalanego metoda uproszczoną dla celów amortyzacji (obecne 988 zł/m2 wielokrotnie odbiega od rynkowej i odtworzeniowej wartości lokali),

3) traktowanie wydatków na modernizacje budynków dostosowujące je do aktualnych warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki, jako kosztów uzyskania przychodu jednorazowo z chwilą ich poniesienia (np. termomodernizacje, podwyższanie wysokości pomieszczeń),

5. ustawa o podatku od towarów i usług

1) podniesienie progu zwolnienia podmiotowego do kwoty 100.000 zł,

2) utrzymanie zwolnienia przedmiotowego – wynajmu lokali mieszkalnych,

6. ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami

zniesienie licencji zawodowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń OC dla pośredników i zarządców nieruchomości,

7. ustawa o planowaniu przestrzennym

1) wprowadzenie wolności zagospodarowania terenu w przypadku nieuchwalenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przynajmniej dla zabudowy jedorodzinnej,

2) zmniejszenie szczegółowości planów zagospodarowania przestrzennego,

3) ograniczenie opłaty planistycznej tylko do przypadków, gdy w przeszłości właścicielowi nieruchomości Skarb Państwa lub gmina wypłaciła odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia ograniczeń planistycznych,

8. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

zniesienie obowiązku sprzątania cudzych chodników przez właścicieli nieruchomości,

9. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

wprowadzenie ulgi w podatku od nieruchomości w przypadku podjęcia się przez właściciela nieruchomości sprzątania publicznego chodnika przylegającego do nieruchomości,

10. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

uprawnienie dla właścicieli nieruchomości do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych w lokalach oraz wprowadzenie ustawowego wymogu zawiadomienia właściciela przez organ meldunkowy o zmianach danych w ewidencji ludności dotyczących lokalu na nieruchomości właściciela,

11. ustawa Kodeksy karny

zwiększenie zagrożenia karą pozbawienia wolności do lat 5 sprawcy przestępstwa nieopuszczenia lokalu na wezwanie uprawnionej osoby,

12. ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

bezwarunkowe wypłacanie premii kompensacyjnej poszkodowanym właścicielom (bez warunku np. zaciągania kredytu bankowego) oraz ustalenie jej wysokości na poziomie określonym w zaakceptowanej przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ugodzie rządu polskiego z p. Marią Hutten-Czapską.

 

Przewodnicząca OSWN
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący OSWN
Tomasz Urbaś