Pismo w sprawie premii kompensacyjnej

Gdynia, dnia 10 września 2009 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury
w Warszawie

 

Dotyczy: BSz-75209

 

W związku z przedstawionym przy piśmie z dnia 24 sierpnia 2009 r. projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów uprzejmie informujemy, że nasze negatywne stanowisko co do obecnie obowiązującej ustawy w zakresie premii kompensacyjnej przedstawialiśmy pismami do: 

1. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2008 r.

2. Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2009 r.

Stanowisko takie zajmowaliśmy również konsekwentnie w trakcie prac Komisji Sejmowych nad przedmiotową ustawą.

Zarówno nasza praktyka jak i doświadczenia zdobyte przez Rząd w pełni potwierdziły zgłaszane zastrzeżenia. Premia kompensacyjna w aktualnym kształcie jest normą martwą, z której nie skorzystał żaden właściciel nieruchomości. Oznacza to de facto, że Rząd Polski zbojkotował prawomocne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, forsując pozorną normę prawną.

Przedstawiane w projekcie nowelizacji zniesienie obowiązku zaciągania kredytu bankowego jako warunku uzyskania premii kompensacyjnej jest częściowym naprawieniem popełnionych błędów. Uważamy, że dla wypełnienia ciążących na Polsce obowiązków w zakresie zadośćuczynienia właścicielom szkód wyrządzonych reglamentacją czynszów po 1994 r. konieczne jest ponadto:

1) ustalenie wysokości premii kompensacyjnej na poziomie 1.225,00 zł/m2 tj. w wysokości zaakceptowanej przez p. Marię Hutten-Czapską, Rząd Polski i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu,

2) zniesienie jakichkolwiek innych wymogów jej wypłaty poza pozostawaniem przez pokrzywdzonego właściciela w takiej samej sytuacji prawnej jak p. Maria Hutten-Czapska tj. w szczególności:

a) nieuzależnianie wypłaty premii od przedstawiania dokumentów poniesienia jakichkolwiek wydatków (premia ma charakter odszkodowawczy) w szczególności faktur VAT, co przy okazji stanowi dyskryminację przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT,

b) zniesienie ograniczania prawa do premii np. tylko do obecnych właścicieli nieruchomości, a pozbawienie jej tych którzy np. byli zmuszeni nieruchomość sprzedać.

Niezależnie od powyższego sygnalizujemy, że wobec planowanego zniesienia warunku zaciągania kredytu dla uzyskania premii, dyskusyjna staje się obsługa wypłaty premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem będzie wypłata premii przez administrację rządową np. przez wojewodów.

Do wiadomości:
Komitet Ministrów przy Radzie Europy.