Pismo w sprawie opodatkowania odszkodowań

Gdynia dnia 24 maja 2010 r.

 

Ministerstwo Finansów
Warszawa

 

Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zaliczenia przychodów z odszkodowań uzyskanych przez wynajmujących na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do przychodów z innych źródeł zamiast do przychodów z najmu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przywoływanej w piśmie Urzędu Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010 r., które załączamy.

Naszym zdaniem tan pogląd jest błędny. Odszkodowania z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przysługują z tytułu zwłoki w wypełnieniu obowiązku opróżnienia lokalu, który ciąży na byłym lokatorze na podstawie art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego jako obowiązek ze stosunku najmu. Odszkodowanie to ma zatem przedmiotowy związek z najmem.

Odszkodowanie przysługuje w czasie przebywania byłego lokatora – dłużnika w lokalu wynajmującego. Zatem lokal przez ten okres czasu nadal służy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych byłego lokatora, które zostało zainicjowane stosunkiem najmu. Przychód ten pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z kończonym najmem. 

Stad uważamy, że przychody z tytuły odszkodowań winny być traktowane jako przychody z najmu. 

Załącznik: pismo Urzędu Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

Przewodnicząca OSWN
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący OSWN
Tomasz Urbaś